афротурист

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK UCZNIOWSKICH

I.                 Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin korzystania z szafek  uczniowskich określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów ZSA w Mińsku Mazowieckim.

2.      Szafki stanowią własność szkoły.

3.      Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.

4.      Na każdej szafce  znajduje się numer szafki , który przypisany jest do danego ucznia.

5.      Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia, drugi zapasowy znajduje się w pok.41.

6.      Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

7.      Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest przez kier. gospodarczego.

8.      Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły i wskazani przez Dyrektora Szkoły pracownicy administracji.

 

II.               Zadania i obowiązki użytkowników szafek

1.      Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2.      Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3.      Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

4.      Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów  tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne oraz substancji mogących stworzyć zagrożenie dla społeczności szkolnej.

5.      Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.

6.      W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

7.      Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały (np. naklejki).

8.      Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.

9.      Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić   w pok. 41 lub sekretariacie szkoły.

10.   Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

 

III.              Klucze i zasady ich użytkowania

1.      Każdy zamek w szafce posiada dwa klucze,

2.      Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów w umowie .

3.      Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.

4.      Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

5.      W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub wymiany wkładki. Ten fakt należy zgłosić w pok. 41.

6.      Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.

 

IV.             Zasady opłat

1.      Wysokość  kaucji za  szafkę  wynosi 120,00 zł za cały okres pobytu ucznia w szkole. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki. Uczeń ponosi koszty amortyzacji w wysokości 5 zł. za rok. Koszt amortyzacji zostanie potrącony z kaucji po rezygnacji ucznia z szafki.

2.      W przypadku krótszego okresu nauki w szkole niż przewidziany (np. zmiana szkoły)możliwy jest zwrot kaucji  pomniejszony o amortyzację jeżeli nie wystąpiły okoliczności wpływające na pomniejszenie kwoty.

3.      W przypadku zakończenia całego cyklu nauki przez ucznia i po zwrocie klucza, uczeń otrzymuje zwrot kwoty wpłaconej kaucji pomniejszonej o koszt amortyzacji za  szafkę

4.      Kaucja może zostać pomniejszona o koszt dorobienia klucza w przypadku zgubienia lub naprawy szafki  z winy użytkownika.

 

V.               Przypadki szczególne

1.      W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.

2.      Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Szkoły.

3.      W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takiej sytuacji  sporządzany będzie pisemny protokół.

4.      W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób  rozliczania się miedzy użytkownikami szafki. Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba, której przydzielono szafkę i z którą podpisano umowę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób to użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze szkołą .

 

VI.             Postanowienia końcowe

11.   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Radę Rodziców, Dyrektora Szkoły i Samorząd Szkolny.

12.   Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

13.   W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

 

 

……………………………….                              ……………………………………                            …………………………………..

 

sadiogorod.net

Współpracujemy z hotelami:

sheraton

intercontinental

mariott

sofitelWarsawVictoria

okecie

westin